INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

MOBILITAT INTERNACIONAL ALUMNAT CFGS

18/09/2019

VOLS ACABAR ELS TEUS ESTUDIS A L’ESTRANGER? EL PROGRAMA ERASMUS+ T’HO PERMET!

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) com de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses Europees.

L’estudiant obté reconeixement del seu període de pràctiques a l’estranger que correspondrà a part o a la totalitat de la Formació en Centres de Treball (FCT) descrita en el corresponent currículum de cada cicle formatiu (http://www.xtec.cat/web/comunitat/cooperacio/fpct)

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

L’estudiant rep un ajut econòmic que permet finançar part de les despeses de desplaçament i estada a l’estranger.

Des de l’institut Caparrella es dona recolzament per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre d’acollida, per trobar allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estada a l’estranger.

Tel: (0034) 973 288180

mobilitat@iescaparrella.cat

INFORMACIÓ GENERAL sobre Erasmus+:

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis, etc. 
L’acció Erasmus+ està destinada als estudiants i personal de les institucions en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia. 
Erasmus+ (2014-2020) vol millorar la qualitat de la Formació Professional en Europa, oferint als alumnes i als professors que imparteixen ensenyaments de Formació Professional oportunitats de Mobilitat per l’Aprenentatge per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger.

Erasmus+ ofereix diferents oportunitats, destacant, en el nostre cas, l’oportunitat pels alumnes de Formació Professional, estudiants en pràctiques i aprenents de realitzar pràctiques a l’estranger per augmentar l’ocupabilitat i millorar les seves expectatives laborals, facilitant la transició de  l’àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral, formant-se en Empreses o altres entitats per adquirir experiència laboral.

Nosaltres disposem de la Carta  Erasmus per Educació Superior.

 

PERÍODE I DURADA DE LA MOBILITAT:

Les mobilitats s’han de realitzar sempre durant el període ordinari de realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne, un cop superats tots els mòduls de primer o segon curs o crèdits en el cas de cicles de curs únic. En el cas que l’alumne no hagi superat algun mòdul o crèdit l’equip docent decidirà si aquest pot gaudir de la beca de mobilitat.
Dintre d’aquest període, la durada de la mobilitat pot ser de 2 mesos com a mínim i de 12 mesos com a màxim, per CFGS.

DOTACIÓ ECONÒMICA:

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització  que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+.  Per accedir a la dotació econòmica caldrà haver signat el contracte de subvenció, el document de compromís i haver lliurat les dades bancàries. Aquests passos són imprescindibles per a rebre la transferència bancària al finalitzar l’estada de pràctiques.

www.sepie.es

CRITERIS DE SELECCIÓ:

 • EXPEDIENT ACADÈMIC DE L’ESTUDIANT: La nota mitjana de l'expedient acadèmic es calcularà fent una suma ponderada de la qualificació obtinguda en els diferents mòduls o crèdits dividida pel nombre total d’hores dels mòduls o crèdits cursats.
  Les assignatures convalidades no computaran en el càlcul de la nota mitja ponderada.
 • ACREDITACIÓ DEL NIVELL D’IDIOMES: S’haurà de lliurar a la coordinadora de mobilitat internacional els certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües.
 • CONSIDERACIÓ DE L’EQUIP DOCENT: L’equip docent donarà la seva opinió i valoració sobre la idoneïtat de l’alumne per fer ús de la beca. Els punts a considerar seran: assistència, puntualitat, competències professionals, personals i socials.
 • ENTREVISTA PERSONAL: Es realitzarà una entrevista amb el coordinador de mobilitat d’FP del centre amb l’objectiu de valorar la motivació i l’interès de l’alumne a fer la FCT a l’estranger

 ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA DE LA PLAÇA: El centre farà pública la proposta d'adjudicació de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de l’empresa de destinació.

COM DEMANAR LA MOBILITAT ERASMUS+:

L'alumnat interessat ha d'iniciar els tràmits de preparació de la mobilitat durant el primer trimestre del curs ( dependrà del ventall d’empreses o necessitats dels alumnes, es podran sol·licitar a primer o segon curs del cicle)

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Estar matriculat a l’Institut Caparrella de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica (TSE) i de responsabilitat civil.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment.
 • En el cas de les estades a Osnabrück ( Alemanya), compromís de realització de les classes d’alemany durant tot el curs escolar abans de fer les pràctiques ( llevat d’acreditació del nivell B1 en llengua alemanya)

Els passos a seguir són els següents:

 • Si la sol·licitud ha estat acceptada, s’haurà de presentar fotocòpia i original dels certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües en el moment de l’entrevista personal.
 • Presentar-se a l’entrevista personal en la data i lloc estipulats.

 Hi haurà un calendari d’actuacions del procés de selecció durant el primer trimestre

L'alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació de Mobilitat el més aviat possible.

NOVA CONVOCATÒRIA : 2019-2020: Grau Superior: Beques concedides: 6

CONVOCATÒRIES ANTERIORS:

2016/2017: 9 alumnes de diferents Cicles de Grau Superior van realitzar la formació en centres de treball a Alemanya.

2017/2018: 4 alumnes de diferents Cicles de Grau Superior van realitzar la formació en centres de treball a Alemanya: 1 alumne ha estat a Aachen i 3 a Osnabrück.

2018/2019 : 3 alumnes de diferents Cicles de Grau Superior van realitzar la formació en centres de treball a Osnabrück, Alemanya.