INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida
Servei de reconeixement d’aprenentatges

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

El servei de Reconeixement, no és una continuació del Servei d’Assessorament

Persones destinatàries

  • Persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’ almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges
  • Per a participar-hi han d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament. o Procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí.


Cost

  • Centres Departament Ensenyament: (Preu públic) (Instruccions pagament)
  • Per Unitat Formativa dels Títols LOE : 18,00€/UF

Sol·licitud


  1. Full inscripció.
  2. Original i còpia DNI
  3. Informe vida laboral
  4. Informe d’assessorament i certificats corresponents
  5. Documents justificatius de bonificació, si és el cas.
  6. Realitzar el pagament (document de pagament)


La present convocatòria es desenvolupa en base a la resolució ENS/1891/2012 de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.