INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida


L’Institut Caparrella ha decidit adherir-se al projecte GEP (Generació Plurilingüe)


En què consisteix el GEP?

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Quins són els objectius d’aquest projecte?

Els objectius específics del GEP són, d’acord amb els diferents col·lectius a qui s’adreça, els següents:

Alumnat:

– Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera

– Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)

– Fomentar el treball cooperatiu i per projectes

– Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

Professorat:

– Incorporar en la docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes

– Reforçar el treball cooperatiu

– Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió

– Desenvolupar projectes globals de caràcter transversal

– Augmentar la competència en llengua estrangera

Equips directius:

– Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.

– Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.

– Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres.

– Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.


S’implementarà a tota l’escola?

L’aplicació d’aquest projecte és progressiva i mica en mica, i al llarg de tres anys l’anirem fent més extensiva. Aquest primer any es començarà per:

CCFF:

  • CFGS Desenvolupament d’aplicacions web
  • CFGM Electromecànica de vehicles industrials
  • CFGM Video DJ and sound

ESO:

  • Tecnologia 2n ESO
  • Matemàtiques 1r ESO
  • EF 1r ESO

PFI