INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Oferta de places: 20
Torn: Tarda (de 15:10h a 21:00h)

Les places s'atorguen segons els següents criteris de prioritat i desempat en l’admissió, atenent les característiques del col·lectiu singular al qual s’adreça la formació:

Criteris de prioritat:
Persones que tinguin complerts 18 anys en data d’1 de setembre de l’any d’inici de primer curs del cicle formatiu.
Persones que disposin del permís de conducció de vehicles B en el moment de la matrícula.

Documentació:
  • Sol·licitud 
  • Certificat de l'expedient acadèmic al·legat que en permeti l’accés amb la nota mitjana.
  • Original i fotocòpia del permís de conducció de vehicles B (si s'escau)
  • Original i fotocòpia del document d'identitat (DNI, NIE, Passaport) de l'alumne/a
  • Original i fotocòpia del document d'identitat (DNI, NIE, Passaport) del pare/mareo tutor/a legal de l'alumne/a
Lliurar documents a la secretaria de l'Institut Caparrella.