INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum així com a planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

Mes informació: http://electronica.x10host.com/