INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

Competència general del cicle: Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Primer curs comú per als cicles:
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle 
“Desenvolupament d’Aplicacions Web”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
“Desenvolupament d’Aplicacions Web”

Possibilitat de DUES TITULACIONS DE CFGS en tres anys

Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
2n curs Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
o
2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
 • UF 2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
 • UF 3: Implantació de programari específic: 25 hores

Durada: 231 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció a les bases de dades: 33 hores
 • UF 2: Llenguatges SQL: DML i DDL: 66 hores
 • UF 3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores
 • UF 4: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 33 hores

Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació estructurada: 85 hores
 • UF 2: Disseny modular: 50 hores
 • UF 3: Fonaments de gestió de fitxers: 30 hores
 • UF4: Programació orientada a objectes. Fonaments: 35 hores
 • UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals: 35 hores
 • UF6: POO. Introducció a la persistència en BD: 29 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició:  No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació amb XML: 45 hores
 • UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML : 27 hores
 • UF 3: Sistemes de gestió empresarial: 27 hores

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició:  No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament de programari: 20 hores
 • UF 2: Optimització de programari: 20 hores
 • UF 3: Introducció al disseny orientat a objectes: 26 hores

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. 30 hores
 • UF 2: Estructures definides pel programador. Objectes. 30 hores
 • UF3: Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d’objectes del document. 42 hores
 • UF4: Comunicació asíncrona client-servidor. 30 hores

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament web en entorn servidor. 30 hores
 • UF 2: Generació dinàmica de pagines web. 30 hores
 • UF3: Tècniques d’accés a dades. 30 hores
 • UF4: Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrids. 42 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Servidors web i de transferència de fitxers. 39 hores
 • UF 2: Servidors d’aplicacions web. 20 hores
 • UF 3: Desplegament d’aplicacions web. 20 hores
 • UF4: Control de versions i documentació. 20 hores

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Disseny de la interfície. Estils. 39 hores
 • UF 2: Elements multimèdia: creació i integració. 30 hores
 • UF 3: Accessibilitat i usabilitat. 30 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball: 66 h
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals: 33 h

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Projecte de desenvolupament d’aplicacions web. 99 hores

Durada: 317 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.