INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos


Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.


Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Primer curs comú per als cicles:
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle 
“Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
“Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”

Possibilitat de DUES TITULACIONS DE CFGS en tres anys

Administració de Sistemes en la Xarxa
+
2n curs Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
o
2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Durada: 227 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
 • UF 2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
 • UF 3:  Implantació de programari específic: 25 hores
 • UF 4: Seguretat, rendiment i recursos:29 hores

Durada: 152 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció a les bases de dades: 33 hores
 • UF 2: Llenguatges SQL : DML i DDL: 66 hores
 • UF 3: Assegurament de la informació: 20 hores

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació estructurada: 66 hores
 • UF 2: Disseny modular i recursivitat: 50 hores
 • UF 3: Estructures dinàmiques de dades i fitxers: 49 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació amb XML: 45 hores
 • UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML: 27 hores
 • UF 3: Sistemes de gestió empresarial: 27 hores

Durada: 87 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Arquitectura de sistemes: 29 hores
 • UF 2: Instal·lació, configuració i recuperació de programari: 29 hores
 • UF 3: Implantació i manteniment de CPD: 29 hores

Durada: 145 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Administració avançada de sistemes operatius: 79 hores
 • UF 2: Automatització de tasques i llenguatges de guions: 33 hores

Durada: 145 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Introducció a les xarxes: 38 hores
 • UF 2: Administració de dispositius de xarxa: 38 hores
 • UF 3: Administració avançada de xarxes: 36 hores

Durada: 116 hores.
Hores de lliure disposició:
33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Serveis de noms i configuració automàtica: 21 hores
 • UF 2: Serveis Web i de transferència de fitxers: 21 hores
 • UF3: Correu electrònic i missatgeria: 21 hores
 • UF4: Serveis d’àudio I vídeo: 20 hores

Durada: 87 hores.
Hores de lliure disposició:
0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Llenguatges de guions de servidor: 42 hores
 • UF2: Implantació de gestors de continguts: 45 hores

Durada: 104 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 horess
 • UF2.  Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu: 38 hores

Durada: 87 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Seguretat física, lògica i legislació: 21 hores
 • UF2: Seguretat activa i accés remot: 21 hores
 • UF3: Tallafocs i servidors intermediaris: 24 hores
 • UF4: Alta disponibilitat: 21 hores