INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Descarregar pdf informatiu

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Electricitat a l’ordinador.
 • UF 2: Components d’un equip microinformàtic.
 • UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic.
 • UF 4: Noves tendències de muntatge.
 • UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics
 • UF 6: Instal·lació de programari

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció als sistemes operatius
 • UF 2: Sistemes operatius propietaris
 • UF 3: Sistemas operatius lliures

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari
 • UF 2: El correu i l’agenda electrònica
 • UF 3: Processadors de text
 • UF 4: Fulls de càlcul
 • UF 5: Bases de dades
 • UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa
 • UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa
 • UF 3: Compartició de recursos i seguretat
 • UF 4: Integració de sistemes operatius

Durada: 165h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció a les xarxes locals.
 • UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors.
 • UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Seguretat passiva.
 • UF 2: Còpies de seguretat.
 • UF3: Legislació de seguretat i protecció de dades.
 • UF 4: Seguretat activa.
 • UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes

DDurada: 132h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP).
 • UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius.
 • UF 3: Servidors web i proxy.
 • UF 4: Accés a sistemes remots.

Durada: 66h
Hores de lliure disposició:
33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Ofimàtica i eines web.
 • UF 2: Gestors d’arxius web.
 • UF 3: Gestors de continguts.
 • UF 4: Fonaments d'HTML i fulls d'estil

Durada: 66h
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals

Durada: 66h
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball.

Durada: 99h 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Anglès tècnic

Durada: 297h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Durada: 383h
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen.