INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos


Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar les operacions d’ensamblat per a publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos e imatges, imposició de pàgines, la obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, garantint la qualitat, i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

- t
ècnic/a en preimpressió
- tècnic/a en tractament de textos
- tècnic/a en tractament d’imatges
- maquetista i compaginador/a digital,
- tècnic/a en publicacions electròniques i multimèdia
- preparador/a d’arxius digitals, operador/a d’escàner i especialista de color
- tècnic/a en imposició digital
- operador/a d’equips de filmació d’ordinador a planxa
- operador/a d’equips de filmació d’ordinador a pantalla
- operador/a d’equips de filmació d’ordinador a fotopolímer
- tècnic/a en impressió digital

Durada: 165.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Equips i programari de tractament de textos.
 • UF 2: Digitalització de textos.
 • UF 3: Tractament digital de textos.
 • UF 4: Aplicació de normes de correcció

Durada: 264.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Classificació i preparació d’originals d’imatge.
 • UF 2: Obtenció d’imatges digitals.
 • UF 3: Ajust dimensional i tonal de les imatges.
 • UF 4: Realització de fotomuntatges.
 • UF 5: Obtenció de proves de color .

Durada: 132.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Traçat i imposició digital.
 • UF 2: Obtenció digital de formes impressores.

Durada: 165.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Tractament de la informació digital.
 • UF 2: Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d’impressió digital.
 • UF 3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals.

Durada: 165.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Elaboració de maquetes i fulls d’estil.
 • UF 2: Compaginació de productes editorials.
 • UF 3: Compaginació de productes extra-editorials
 • UF 4: Correcció de proves de compaginades.

Durada: 99.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Imatges vectorials i retolació.
 • UF 2: Composició infogràfica i il·lustració.

Durada: 132.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Processos i productes gràfics.
 • UF 2: Formes impressores i emulsions.
 • UF 3: Suports d’impressió.
 • UF 4: Tintes d’impressió.

Durada: 198.
Hores de lliure disposició:
33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Preparació d’arxius de text, d’imatge, vídeo i so.
 • UF 2: Realització d’animacions.
 • UF 3: Creació i publicació de pàgines web.
 • UF 4: Compaginació i publicació de llibres electrònics.
 • UF 5: Realització de productes multimèdia.

Durada: 99
Hores de lliure disposició:
0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Durada: 66
Hores de lliure disposició:
0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Anglès tècnic.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores