INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:
- Tallers de reparació d’automòbils: mecànica i electricitat. 
- Tallers de reparació de maquinària agrícola i obres públiques: mecànica i electricitat, equips, arreus i transformacions opcionals. 
- Empreses que per la seva activitat realitzin treballs de manteniment elctromecànic de motors tèrmics (grups electrògens, etc.).
 
SORTIDES PROFESSIONALS: 
- Mecànica d’automòbils. 
- Electricista d’automòbils. 
- Mecànic d’equips dièsel. 
- Instal·lador d’accessoris. 
- Mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques. 
- Mecànic de motocicletes. 
- Mecànic de vehicles pesants.

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Motors: funcionament i components. 33 hores
 • UF 2: Verificació de motors. 66 hores
 • UF 3: Diagnosi d’avaries i manteniment dels motors. 33 hores

Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Combustibles i sistemes anticontaminació. 33 hores
 • UF 2: Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament. 66 hores
 • UF 3: Verificació dels sistemes auxiliars. 66 hores
 • UF 4: Diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars. 33 hores

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Circuits pneumàtics i hidràulics. 33 hores
 • UF 2: Sistemes de suspensió i direcció. 33 hores
 • UF 3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió. 66 hores

Durada: 165 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi. 66  hores
 • UF 2: Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF 3: Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi. 66 hores

Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Principis electrotècnics bàsics. 33hores
 • UF 2: Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes. 33hores
 • UF 3: Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF 4: Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars. 66 hores
 • UF 2: Xarxes de comunicacions. 33 hores
 • UF3: Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics. 33hores

Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF 2: Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi. 33 hores
 • UF 3: Diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confortabilitat. 59 hores
 • UF 4: Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants. 40 hores

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Dibuix tècnic i traçat de peces. 20 hores
 • UF 2: Mecanitzat manual de peces. 46 hores
 • UF 3: Soldadura. 33 hores

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Anglès tècnic. 99 hores

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Síntesi. 66 hores