INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les operacions de reparació, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de carrosseria, bastidor, cabina i equips o eines, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL:
- Construcció de carrosseries. 
- Tallers de reparació d’automòbils: planxa i pintura.
- Tallers de reparació de maquinària agrícola i obres públiques: planxa i pintura, equips, arreus i transformacions opcionals. 
- Reparació de ferrocarrils: planxa i pintura. 
- Reparació d’aeronaus: planxa i pintura (amb formació complem.) 
- En altres sectors productius que realitzin treballs de planxa, construcció, reparació d’elements de fibra i compostos i pintura.
 
SORTIDES PROFESSIONALS: 
- Planxista reparador de carrosseries d’automòbils, maquinària d’obres públiques i agrícola, vehicles pesants, motocicletes i material ferroviari. 
- Instal·lador de llunes i muntador d’accessoris. 
- Pintor de carrosseries d’automòbils, maquinària agrícola i d’obres públiques, vehicles pesants, motocicletes i de ferrocarrils.

Durada: 198 hores .
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Elements amovibles exteriors.
 • UF 2: Elements amovibles interiors.
 • UF 3: Llunes del vehicle.
 • UF 4: Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics.
 • UF 5: Sistemes mecànics bàsics.

Durada: 165 hores.
Hores de lliure disposició: 

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Materials metàl·lics.
 • UF 2: Conformació i desabonyegament d’elements metàl·lics no estructurals.
 • UF 3: Conformació i desabonyegament d’elements metàl·lics no estructurals.
 • UF 4: Reparació d’elements plàstics i compostos.

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 17 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Elements fixos enganxats i engrapats. 41 hores
 • UF 2: Desmuntatge d’elements fixos soldats. 33 hores.
 • UF 3: Equips de soldadura. 41 hores.
 • UF 4: Substitucions parcials o completes d’elements fixos no estructurals. 66 hores.

Durada: 198 hores. 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Principis de la corrosió i emprimacions anticorrosives.
 • UF 2: Productes de protecció per revestiment.
 • UF 3: Igualació de superfícies.
 • UF 4: Preparació de superfícies.

Durada: 231 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Deformacions de carrosseries i xassís..
 • UF 2: Bancades: col·locació de carrosseria o xassís..
 • UF 3: Reparacions: tirs frontals i posteriors.
 • UF 4: Reparacions: tirs laterals.

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Tècniques d’emmascarat.
 • UF 2: Colorimetria i preparació de pintures.
 • UF 3: Tècniques d’aplicació de pintures monocapes, bicapes i tricapes.
 • UF 4: Aplicació de pintures amb tècniques de difuminat.
 • UF 5: Correcció de defectes i lliurament de vehicles.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 22 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Franjats, aerografiats i retolació.
 • UF 2: Decoració i retolació amb films autoadhesius.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Dibuix tècnic i traçat de peces.
 • UF 2: Mecanitzat manual de peces.

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Durada: 416 hores
Hores de lliure disposició: no se n’assignen