INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Benvolguts pares i mares:

En nom de tots els membres de L’AMPA, us volem donar la benvinguda, avui podriem dir que és un día especial, un día en què s’obre una nova porta de comunicació per a tots, la qual estarà oberta, ens ajudarà a apropar-nos uns als altres. Una eina que ens ha de servir per a comunicar-nos, per a recolzar-nos, per a poder estar al dia en aquelles coses que succeeixen al nostre centre. A partir d’avui, L’AMPA de l’Institut Caparrella ja compta amb la seva pròpia pàgina Web. Després d’assolir un esforç encomiable amb la Direcció i amb els altres responsables del centre, per fi ho hem aconseguit.

Tot això ens permetrà tenir un contacte més directe amb tots el socis, així com estar una mica més aprop de tots. Mitjançant les actualitzacions periòdiques, podrem informar-nos de notícies, esdeveniments i de les novetats que van sorgint a l’ institut.

Tots sabeu que és un mitjà de comunicació molt important. Dins de la pròpia página web hi ha un apartat de “suggeriments” que podeu fer servir per a comunicar-vos amb nosaltres i explicar-nos tot alló que desitgeu. A vegades esperar a què es faci una assemblea per a tractar un tema en concret, es pot fer molt llarg en el temps, a partir d’ara els membres de L’AMPA, us convidem a ser participatius, i a disposar d’aquest mitjà que ara tenim a l’abast.

Podeu estar segurs que L’AMPA no escatimarà esforços a col.laborar en les tasques esducatives per a que els nostres fills gaudeixin d’un centre i d’uns estudis amb les millors prespectives de futur, amb un ensenyament de qualitat, que els faci mereixedors de tenir un lloc i unes condicions de treball immillorables.

Gràcies per la vostra atenció, quedem a la vostra disposició.

Atentament,

Miguel A. Bosque Oliva
President de l’AMPA

És una associació de caràcter voluntari. Només en poden ser socis els pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al Centre.

 

L’Ampa és el medi que vincula la participació dels pares i mares en el nostre institut. La seva finalitat és col·laborar amb la Direcció i el professorat del centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la formació de l’alumnat, sempre amb el vist-i-plau del Centre i sense interferir en la bona marxa i funcionament de les tasques escolars, ni en les decisions adoptades pel claustre de professors. L’objectiu principal és contribuir a defensar i potenciar una educació pública de qualitat.

Ens permet oferir uns serveis i unes activitats que complementen la tasca educativa del professorat i contribueixen al mateix temps, a la millora de la qualitat de l’ensenyament. Podem dir, que compleix molt sovintuna funció social.

És una entitat sense ànim de lucre, que contribueix en els seus propis beneficis i els reinverteix en el propi Institut, millorant els serveis, compensant desigualtats socials que puguin sorgir, suplint mancances de l’Administració educativa, organitzant activitats culturals i formatives que contribueixen a un apropament entre les famílies i l’Institut.

Són moltes les raons que justifiquen la participació dels pares i mares en l’AMPA, pensem que som capaços de contribuir d’una manera significativa i positiva en el funcionament del nostre institut. Mitjançant l’Associació hem de poder prendre totes aquelles decisions que siguin prou adients per a portar-les a bon terme.

Per poder contribuir voluntàriament amb l’associació caldrà que pagueu la quota anual de 60 euros. Essent sòcis, podreu participar en totes les activitats organitzades per l’AMPA, ja sigui com a organitzador (formant part d’una comissió) o bé simplement assistir-hi. Tant una postura com l’altra són vàlides i positives perquè l’objectiu que es preté és el mateix: contribuir que els nostres fills tinguin un ensenyament de qualitat, amb futur i que permeti assolir els reptes més importants que se’ls presentin a la vida.

L’AMPA col·labora amb altres associacions de caràcter nacional com la FAPAES, (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya).

L’Ampa de l’IES Caparrella, és una associació de pares i mares amb una llarga experiència, ja que ha estat present durant molts anys defensant els interessos dels nostres fills. Així mateix compta amb el suport de la majoria de pares i mares d’alumnes del Centre. Aixó ens permet fer un treball seriós i continuant en la millora del funcionament del centre. El sistema de coordinació de l’Ampa és molt senzill, però a la vegada molt eficaç. A continuació ús expliquem les principals formes d’actuació:

Organització d’activitats complementaries.

A vegades aquest és un apartat difícil de complimentar. Tots sabem que els dissenys curriculars normatius no abasten tots els àmbits de la formació que necessiten els nostres fills, tant professionalment com humanament. L’Ampa participa en un seguit d’activitats organitzades pel centre, aquestes es duen a terme tenint en compte les opinions dels professors, així com les necessitats i els interessos que poden tenir els propis alumnes.

Donar suport als pares

Els pares som els membres de l’associació i algunes de les activitats van dirigides a ells, l’Ampa intenta dur a terme iniciatives que despertin l’interès comú. Una de les activitats es l’organització de xerrades sobre temes que ens preocupen, (el sistema educatiu, l’adolescència, les drogues, la sexualitat, l’anorèxia……), en podríem dir moltes més, però ens agradar que vosaltres mateixos ens proposeu algun tema en concret en les xerrades que es convoquen periòdicament i que ens permeten reflexionar sobre el nostre paper com a pares, amb intenció de poder donar resposta a totes aquelles propostes, suggeriments, dubtes i preocupacions que els pares fan arribar a la Junta de l’Ampa.

Seguiment de la marxa ordinària del Centre

En les reunions periòdiques que fem amb la Direcció del centre i amb la nostra presència en el Consell Escolar, podem conèixer el dia a dia que viu l’Institut, de manera que les dificultats que puguin sorgir diàriament, siguin grans ó petites, són tractades amb rigor i interès per totes aquelles parts implicades. D’aquesta manera l’Ampa pot aportar les seves opinions, suggeriments i si cal, sumar aquells recursos de col·laboració amb els professors i la Direcció, sempre en el benefici dels nostres fills.

Activitats culturals

L’Ampa promou i participa en múltiples activitats de suport a l’activitat acadèmica:

  • Ajudes a les sortides que els alumnes realitzen fora de l’Institut, entrades a institucions culturals, viatges, etc.
  • Xerrades formatives i educatives d’interès comú per als alumnes, sempre prioritzant les necessitats de l’alumne en relació al seu futur.
  • Ajudes completàries en activitats esportives com per exemple, la natació, que els ha ha despertat entre els mateixos alumnes i que ja podem valorar molt positivament.
  • Ajudes pels viatges de final de curs de ESO, BTX, (entrades als museus, etc).
  • Inversions puntuals per a complementar els equipaments del Centre, llibres, material informàtic i d’altres mancances que puguin sorgir.
  • Suport a la Revista del Centre.

L’estructura jurídica.

L’ampa es regeix per uns estatuts en els quals s’especifica el sistema de representació a traves de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General

És l’òrgan Suprem de l’Associació i està integrada per la totalitat dels associats. És reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari.

La Junta Directiva

Regeix, administra i representa l’Associació. Està formada pel president, secretari, tresorer, membre del Consell Escolar i cinc vocals, elegits entre els socis per votació secreta. La Junta treballa desinteressadament per tal que l’associació pugui complir les seves funcions. Actualment està formada pels següents membres:

JAUME DRUDIS SEGARRA (president)
DOLORS ESPINAL AUBET (tresorera)
MARTA IGLESIAS MESTRES (secretària)
ROSA CAMPI CHIMENO (vocal)
VICTORIA CAPILLA LLAVERO (vocal)
SAGRARI RESCALVO ORTIZ (vocal)
Mª ANGELS ROIG PRATS (vocal)
VICTOR TEMPRANO OLIVART (vocal)
HUMBERT ROS CAPDEVILA (vocal) Consell Escolar
LOURDES PLAZA LAGUNA (vocal)

Us convidem a fer-vos socis de L’AMPA, d’aquesta manera podreu contribuir i col·laborar en la tasca educativa del Centre. Penseu que també els vostres fills es beneficiaran de les moltes activitats que es promouen, amb l’ajuda de tots podrem sumar més esforços que, sens dubte, repercutiran en benefici de tots.

Us recordem una vegada més que la quota d’inscripció és de 60,00 euros per família que tingui un fill a l’Institut i de 30,00 euros pel segon fill, i es fa efectiva al moment de formalitzar la matrícula al Centre.

AMPA Associació de mares i pares d’Alumnes.

IES Caparrella
Partida de la Caparrella, nº. 98
25192 LLEIDA
Tel. 973 288 180
Fax. 973 280 195

e-mail: ampa@iescaparrella.cat