INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

L’orientació professional a batxillerat s’emmarca dins del procés d’orientació i assessorament que duu a terme el departament d’Orientació del centre durant el darrer curs d’ESO. Els objectius de l’orientació a quart curs d’ESO se centren en dotar els alumnes de les destreses necessàries per tal de prendre una decisió satisfactòria un cop finalitzats els estudis obligatoris, moment en què han de decantar-se pel batxillerat, els cicles formatius o bé el món laboral. Aquesta mateixa orientació es fa amb els alumnes que, havent cursat estudis d’ESO en altres centres, ens escullem per cursar-hi batxillerat.

Ara bé, el procés orientador al centre continua fins que l’alumne finalitza aquests estudis post-obligatoris. En aquest sentit, el departament d’Orientació ofereix atenció individualitzada a aquells alumnes que ho sol·liciten, amb l’objectiu d’assessorar-los en la resolució de dubtes que presenten de cara a la posterior elecció d’estudis, i de facilitar-los tota la informació que desitgen que, en darrera instància, els ajudarà en gran mesura a prendre aquesta decisió.

Fins hi tot es poden organitzar itineraris que incloguin matèries de primer curs per aquells alumnes de segon curs que no les hagin pogut cursar i que les considerin imprescindibles per a la seva formació futura.

El centre dóna una gran importància a la elaboració de una estratègia adient en l’elecció de les matèries de les PAU per part de l’alumnat de batxillerat i a tot el procés d’orientació professional, donat que l’elecció adient del futur acadèmico-professional determinarà, en definitiva, el futur laboral de la persona.