INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida
  1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera (anglès/alemany) 3 3
Educació física 2 -
Filosofia i ciutadania 2 -
Ciències per al món contemporani 2 -
Història de la Filosofia - 3
Història d’Espanya - 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca    


Matèria modalitat 1/Optativa 4 4
Matèria modalitat 2 4 4
Matèria modalitat 3 4 4
Matèria modalitat 4 4 4